Dokument obsahující informace ve spojité, nikoliv digitální formě, nelze jej proto duplikovat bez ztráty kvality (např. zvukový záznam na gramofonové desce nebo magnetofonové pásce, filmový záznam, videozáznam systému VHS apod.).

Český termín: analogový dokument
Anglický termín: analog document

Zvukové záznamy snímané pomocí elektrických technik se záznamem zvuku v podobě modulací a půlsů na magnetický povrch. Tímto kódem se označuje většina nahrávek pořízených v období mezi koncem 40. a začátkem 80. let 20. století.

Český termín: analogový záznam
Anglický termín: analog recording

Deska z plastického nebo jiného materiálu se záznamem zvuku. Desky mají různý průměr (např. 7, 10, 12 palců). Podle způsobu záznamu se rozlišují desky analogové (např. gramofonová deska) a digitální (např. CD).

Český termín: audiodisk
Anglický termín: audio disc
České ekvivalenty: zvuková deska
Anglické ekvivalenty: sound disc

Plastové pouzdro obsahující dvě cívky a magnetofonový pásek umožňující záznam a reprodukci zvuku. Konce pásku jsou připojeny ke dvěma cívkám, pásek je navinut na jedné z nich a při přehrávání se převíjí na druhou cívku. Audiokazeta je určena k užívání v magnetofonech či kazetových přehrávačích. Obvyklá šířka pásku je 1/8 palce.

Český termín: audiokazeta
Anglický termín: audiocassette
České ekvivalenty: zvuková kazeta
Anglické ekvivalenty: audio cassette

Označení zajišťující ochranu autorských práv k autorskému dílu, uvedené v publikovaných dílech znakem © následovaným jménem autora a rokem prvního vydání dokumentu.

Český termín: copyrightová doložka
Anglický termín: copyright
České ekvivalenty: výhrada autorského práva, copyright
Anglické ekvivalenty: copyright notice

Unikátní číslo identifikující matrici, ze které byl vylisován zvukový dokument (gramofonová deska). Číslo může být vylisováno přímo na desce nebo vytištěné na etiketě desky. Na jednom nosiči se může nacházet jedno nebo i dvě matriční čísla (pro každou stranu desky jedno) .

Český termín: číslo výrobní matrice
Anglický termín: matrix number
České ekvivalenty: matriční číslo

Zvukové záznamy snímané elektricky a pro záznam zvuku využívající digitální techniky. Tyto zvukové záznamy jsou obvykle identifikovány výrazem "digitally recorded" nebo jinými podobnými výrazy uvedenými na etiketě nebo obalu. "Digital remaster" nebo "digital mixing" ještě neznamenají původní digitální záznam.

Český termín: digitální záznam
Anglický termín: digital recording

Mezinárodní standardní systém pro elektronickou identifikaci zboží a služeb. V knižním obchodě se používá čárový kód EAN k označování knih a ostatních druhů dokumentů. Zahrnuje ISBN dokumentu (EAN pro knihy začíná vždy trojčíslím 978, následuje ISBN bez kontrolní číslice přidělené danému dokumentu a kontrolní číslice vypočítaná s ohledem na trojčíslí 978).

Český termín: EAN
Anglický termín: European Article Numbering
České ekvivalenty: evropské označování zboží, evropské číslo artiklu

Film se zvukovým záznamem, který není určen k doprovodu vizuálních zobrazení.

Český termín: filmová zvuková stopa
Anglický termín: sound track reel
České ekvivalenty: zvuková stopa na filmu

Sbírka zvukových záznamů shromažďovaná za účelem jejich uchovávání a zpřístupňování uživatelům.

Český termín: fonotéka
Anglický termín: record library
České ekvivalenty: zvuková knihovna, diskotéka

Zvuková deska s analogovým záznamem, který je uložen na tenkém většinou plastovém kotouči, na jehož povrchu je spirálovitá zvlněná drážka postupující od obvodu do středu desky. Je určena pro opakovanou reprodukci.

Český termín: gramofonová deska
Anglický termín: gramophone record

Knihovna nebo specializovaná část knihovny, která uchovává a zpřístupňuje zvukové a multimediální dokumenty.

Český termín: hudební knihovna
Anglický termín: music library

Mezinárodní standardní identifikátor pro zvukové záznamy (ISO 3901). Přiděluje se každému záznamu, bez ohledu na obsah nebo nosič, na němž je vydán. ISRC sestává z dvanácti číslic a obsahuje čtyři části: kód země, kód prvního vlastníka, rok a kód záznamu.

Český termín: ISRC
Anglický termín: international standard recording code
České ekvivalenty: mezinárodní standardní kód záznamu

Standardní optický disk o průměru 12 cm pro záznam digitálních informací založený na principu odrazu laserového paprsku od více či méně odrazivé vrstvy. Jedná se o obecné pojmenování pro celou třídu médií, zahrnující zvukové CD, video CD, photo CD, interaktivní CD a další. V užším pojetí se pod anglickým pojmem compact disc (CD) chápe zvukové CD (nosič digitálního zvukového záznamu). Obvykle má kompaktní disk průměr 11,989 cm (4,72 palce).

Český termín: kompaktní disk
Anglický termín: compact disc
České ekvivalenty: CD, kompaktní deska
Anglické ekvivalenty: CD

Magnetický nosič dat v podobě pásky předepsaných rozměrů a vlastností. Páska je vyrobena z plastu a opatřena magnetickou vrstvou, na níž se zaznamenávají data pomocí magnetické polarizace částí jejího povrchu podle dohodnutého systému. Obvykle bývá uzavřena v kazetě, popř. v kartridži.

Český termín: magnetická páska
Anglický termín: magnetic tape

Zápis signálu - zvuku, případně dat na zmagnetizovanou vrstvu paměťového média (pásky, disku, diskety) ve stopách pomocí změn v intenzitě magnetického pole. Zápis je analogový nebo digitální a provádí se bezkontaktně záznamovou hlavou.

Český termín: magnetický záznam
Anglický termín: magnetic recording

Magnetický nosič dat ve formě pásku předepsaných rozměrů a vlastností, sloužící pro záznam zvukových signálů a reprodukci zvuku. K přehrávání a poslechu záznamu je zapotřebí odpovídající technické zařízení (magnetofon).

Český termín: magnetofonový pásek
Anglický termín: sound tape

Zápis dat vytvářený tak, že laserový paprsek ohřeje lokálně povrch média na určitou teplotu, při níž se látka na povrchu média stává magneticky citlivou. Poté zapisovací zařízení zmagnetizuje ohřátou lokální část média a tím do ní uloží potřebnou informaci. Po ochlazení se médium stává magneticky necitlivým.

Český termín: magnetooptický záznam
Anglický termín: magneto-optical recording
České ekvivalenty: optický záznam

Magnetická páska navinutá na cívku.

Český termín: magnetopásková cívka
Anglický termín: magnetic tape reel
České ekvivalenty: pásková cívka

Kopie dokumentu sloužící ke zhotovování dalších, většinou uživatelských kopií. Je např. součástí systému ochranného mikrofilmování (matriční mikrofilm). Exemplář dokumentu nebo originální dokument, z něhož je možné pořizovat další kopie.

Český termín: matriční kopie
Anglický termín: master copy
České ekvivalenty: matrice
Anglické ekvivalenty: printing master, master

Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení publikace (dokumentu) na (knižní) trh. Nakladatel zajišťuje hmotné prostředky k vydávání publikací, pečuje o odbornou a výtvarnou stránku vydávaných publikací, zajišťuje jejich vytištění, někdy též distribuci.

Český termín: nakladatelství
Anglický termín: publishing house
České ekvivalenty: nakladatel
Anglické ekvivalenty: publisher, press

Nosič, na který se zaznamenávají informace pomocí laseru nebo jiného světelného zdroje a z něhož se snímají data pomocí speciálního zařízení.

Český termín: optický nosič dat
Anglický termín: optical medium
České ekvivalenty: optické médium

Jednotka pro měření délky. Dodnes se běžně užívá v USA a zčásti i ve Spojeném království a v Kanadě. 1 inch = 2,54 cm

Český termín: palec
Anglický termín: inch

Kód jednoznačně identifikující výrobek a jeho výrobce. Jeho symbolika je pevné délky, numerická, souvislá. Každý znak má 4 prvky. UPC verze A se používá k zakódování 12-místného čísla. První číslice je znak systému číslování, dalších 5 je identifikační číslo výrobce, dalších 5 je číslo výrobku a poslední číslice je kontrolní znak. UPC verze E0 je variantou kódu UPC A s potlačením nul. První znak této symboliky - znak systému číslování - je vždy 0 (nula). Ostatní znaky mají stejný význam, jako u UPC A.

Český termín: UPC
Anglický termín: universal product code
České ekvivalenty: univerzální kód produktu, univerzální kód výrobku

Kopie dokumentu určená pro poskytnutí služby uživatelům. Jako uživatelská kopie může sloužit další exemplář téhož dokumentu nebo dokument vytvořený reformátováním původního dokumentu nebo kopírováním matriční či archivní kopie.

Český termín: uživatelská kopie
Anglický termín: user’s copy

Na dokumentu může být označeno anglickou zkratkou Cat. No. nebo německy Bestell. Nr.

Český termín: nakladatelské číslo
Anglický termín: catalogue number
České ekvivalenty: katalogové číslo, objednací číslo
Anglické ekvivalenty: issue number, order number

Způsob uchování zvukové informace s možností pozdější reprodukce. Podle technického řešení se dělí na mechanický, magnetický, optický a digitální, příp. jejich kombinace. Mechanický využívá elektromechanické měniče pro převod elektrického signálu na mechanické kmity, které se pomocí rycího nože přenášejí na otáčivý disk (např. gramofonovou desku). U magnetického se mění elektrický signál na proměnné magnetické pole v úzké štěrbině magnetofonové hlavy, před kterou se posouvá pásek s magnetickými vlastnostmi. Příčně zmagnetovaný pásek v sobě uchovává informaci odpovídající přivedenému signálu (např. u magnetofonu). U optického záznamu se elektrický signál mění na světelný, který se časově rozložený zaznamenává na film. Digitální signál se ve formě jedniček a nul zaznamenává na disk nebo pásku, odkud je snímán bezkontaktně laserem nebo magneticky.

Český termín: záznam zvuku
Anglický termín: sound record

Otevřená cívka se magnetofonovým páskem určená k použití ve zvukovém zařízení s vlastní navíjecí cívkou, tj. v cívkovém nebo kotoučovém magnetofonu.

Český termín: zvuková cívka
Anglický termín: sound reel
České ekvivalenty: audiocívka
Anglické ekvivalenty: audiotape reel

Deska z plastického nebo jiného materiálu se záznamem zvuku. Podle způsobu záznamu se rozlišují desky analogové (např. gramofonová deska) a digitální (např. CD).

Český termín: zvuková deska
Anglický termín: sound disc

Plastové pouzdro obsahující obvykle jednu cívku, na níž je v souvislé smyčce navinut magnetofonový pásek umožňující záznam a reprodukci zvuku, tj. konce pásku jsou navzájem spojeny, aby umožňovaly nepřetržité přehrávání bez převíjení pásku.

Český termín: zvuková kartridž
Anglický termín: sound cartridge
České ekvivalenty: audiokartridž
Anglické ekvivalenty: audio cartridge

Zvukový záznam mluveného slova: text knihy, povídky, příběhu apod., odborný text, učební text, divadelní hra a další textová díla. Zvukové knihy jsou využívanou formou kompenzační pomůcky, zejména pro nevidomé a slabozraké. Mohou být publikovány jak na hmotném nosiči (zvuková kazeta, zvuková deska apod.), tak online v síti internet.

Český termín: zvuková kniha
Anglický termín: audio book
České ekvivalenty: audiokniha, mluvená kniha
Anglické ekvivalenty: sound book

Dokument, jehož obsahem je zvukový záznam v analogové či digitální formě. Běžně se používají záznamy hudebního díla či mluveného textu, ale vyskytují se též záznamy zvuků určených k použití jako zvukové efekty či zvuková kulisa.

Český termín: zvukový dokument
Anglický termín: sound document
České ekvivalenty: audio dokument, zvukový nosič
Anglické ekvivalenty: audio document

Sluchem vnímatelný záznam uměleckého výkonu či jiných zvuků zaznamenaný na zvukovém nosiči (např. fonografický váleček, gramofonová deska, magnetofonový pásek, počítačový soubor apod.). Zvuk může být na zvukovém nosiči zaznamenán analogově nebo digitálně.

Český termín: zvukový záznam
Anglický termín: sound recording
České ekvivalenty: audio záznam, fonogram
Anglické ekvivalenty: audio recording, phonogram

Popisné údaje o nahrávce, obsahující obdobné údaje jako bibliografický záznam a některá specifika navíc (zejména matriční a katalogové číslo, fyzické vlastnosti nosiče).

Český termín: diskografický záznam
Anglický termín: discography etnry

Seznam nahrávek, jehož jednotlivé záznamy obsahují údaje analogické bibliografickým údajům a některá další specifika /zejména matriční a nakladatelské číslo, případně také fyzické vlastnosti nosičů). Seznam je obvykle zaměřen na konkrétní osobnost, hudební druh/žánr apod. Seznam produkce vydavatele se označuje spíše jako vydavatelský katalog.

Český termín: diskografie
Anglický termín: discography

Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.

Český termín: digitální knihovna
Anglický termín: digital library
České ekvivalenty: digitální archiv, virtuální knihovna, elektronická knihovna
Anglické ekvivalenty: digital archive, virtual library, electronic lbrary